Abdulkadir Çolak

Abdulkadir Çolak

abdulkadir-colak@yahoo.com

BİNBİR VECİZE

BİNBİR VECİZE

 

İlimizin değerli ilim adamlarından ve şairlerinden Kul Vahap SALT tarafından yazılan BİNBİR VECİZE kitabını zevkle okudum. Kitap 1999 yılında İnönü Üniversitesi Basımevi’nde basılmış. Hemen hemen her konuda özlü, güzel, hikmetli sözlerden oluşmuş bu güzel eserden haberdar olmanız için sizlere tanıtmak istedim. Çok kıymetli şairimizin eserini bulamayanlar olabilir. Bunun içinden derin anlamlı sözlerin içinde bir ömür kadar değerli sözlerden yüz otuz bir kadarını seçerek bir çeşni yapmak istedim. Fazla söze gerek yok sizi sözlerle baş başa bırakmak istiyorum. Gönül gözü ile görüp, kalp ile anlayan, memleketimin güzel insanlarına armağan olsun.

 

 1. Her türlü ilmi, insanlığa hizmet için öğren, insanlığı yok etmek için değil.
 2. İnsansız dünya neye yarar.
 3. Tüm canlılar dünyamızın ve gönüllerimizin nakşıdır.
 4. Zamanı nefsine değil, insanlığa hizmete sarf et. Nefsin de insanlığın içindedir.
 5. İnsan bir ilahi mucizedir, sen neden onun kıymetini bilmezsin.
 6. Sevenlerin sevilmemesi mümkün değildir.
 7. İnsanlara güzel sözlerle hitap edenler kendi saygınlıklarını artırırlar.
 8. Özür dilemek büyüklük alametidir.
 9. Kişinin kendisini tanıması kadar zor bir iş yoktur.
 10. Erken kalkanların şansı işler, rızkı genişler.
 11. İçten bozulmayan milletleri dıştan bozamazlar.
 12. Beşer hayatında en büyük sermaye sağlıktır.
 13. Temizliğe önem veren toplumlar sağlıklı olurlar.
 14. En tesirli ilaç, temizlik ve dengeli beslenmedir.
 15. Alimlerine saygı duymayan toplumlar perişan olmuşlardır.
 16. Mihmansız (misafir) ev sevgisiz eve benzer, ne kadar güzel olsa da insan ruhunu okşamaz.
 17. Lezzet ev sahibindedir, lezzeti yemekte arayan misafir aldanmıştır.
 18. İlim tahsil edenlere yardım etmek içtimai bir borçtur.
 19. Aldatma ki aldanmayasın.
 20. Kâinat denen kitabı okumayan bakar körlere acımak lazım.
 21. Her türlü sanayi, ticari faaliyetleri ve faziletleriyle atalarını geçmeyen nesiller vatanlarına hizmetlerini layıkı  ile yapamazlar.
 22. Kalkınmaya önem vermeyen milletler yabancı devletlerin boyunduruğu altından kurtulamazlar.
 23. Her ilim bir emek mahsulüdür, zorluklarına katlanamayanlar mahsullerini biçemezler.
 24. Gaddar insanlarla arkadaşlık edenler, ilahi rahmetten uzak olurlar.
 25. Allah bütün canlıların mesuliyetini insanlara yüklemiş neden idrak etmezler.
 26. Sokağa terk edilen bir çocuk bizim yavrumuzdur. Onların birer hazır bomba olmasına razı olur musunuz? Asla! Öyle ise toplum olarak onlara sahip çıkalım.
 27. Dostluk münasebetlerini faziletli insanlarla devam ettirenlerin çocukları şerefli olur.
 28. Okullar her türlü renklerle tezyin edilmiş talebeleriyle, gül bahçesine benzerler. Ne mutlu o gülzarda görev yapan öğretmenlere.
 29. Cennet havasını teneffüs etmek isteyenler, okullara gitsinler.
 30. Dünya hayatında anne ve babadan sonra en çok saygı duyulmaya layık olanlar öğretmenlerdir.
 31. Karamsar insanlar, dünyada cehennem hayatı yaşarlar.
 32. Çocuklu evler gül bahçesine benzerler, onların muhafazasına son derece itina gösterin.
 33. Fazilet havasını teneffüs etmeyen çocuklar vasf-ı insaniyetten uzak olurlar.
 34. Bilginleri bağrına basan toplumlar, gençliklerini bilginliğe teşvik etmişlerdir.
 35. Herkes dükkancı olur, fakat esnaf olamaz.
 36. Kurt dumanlığı, ayı ormanlığı, gönül de insanlığı çok sever.
 37. Adab-ı insaniyetten habersiz alanlar dünyadan da habersiz gitmişlerdir.
 38. Şu geniş dünyada, insanlığı karamsarlığa sevk eden insanlara yazıklar olsun.
 39. Bir milletin asâleti gençliğinden bellidir.
 40. Sefaya düşkün olan toplumları, sefalet adım adım takip eder.
 41. Dinlemesini bilmeyenler isabetli karar veremezler.
 42. Şu geniş dünyayı alt üst eden belâ; kavmiyetçilik, ırkçılık ve mezhepçiliktir. Milletler tehlikeli sürtüşmeden nesillerini kurtarırlarsa insanlığa en büyük hizmeti yapmış olurlar.
 43. Baskı en yanlış metottur.
 44. Sahasız yarış, afsız barış olmaz.
 45. Ruhu nezihler, fasih’ül-lisan olurlar.
 46. Hasedinden dolayı insanları eleştiren haşin ruhlular cemiyetin yüz karasıdır.
 47. Geçmişlerini rahmetle yad edenler rahmetle yad edilirler.
 48. Güzel sözde güzellik olduğu için güzeldir.
 49. Her devirde zaman haklının lehine çalışır.
 50. Samimi olmayanlar, dosta ulaşamazlar.
 51. Faziletli insan başkalarının kusurlarını değil, kendi nefsini eleştirendir.
 52. İnsanlığa ışık tutan erbab-ı ilme saygı duymak bir insanlık borcudur.
 53. Vicdanını nefsin esaretinde tutan tefekkürsüzlere diyecek bir şey bulamazsınız.
 54. Kırık gönülleri tamir edenlerin gönüllerini de Allah tamir eder.
 55. Dünya meyhanesinde kâsesini boş döndürenlere yazıklar olsun.
 56. Aşıklar me’yus olmaz.
 57. Aşk cenab-ı hak tarafından bazı kullarına bahsedilmiş bir fazilet sofrasıdır,ne mutlu o sofradan yiyenlere.
 58. Geçen kervanın ardından ağlamak faydasızdır.
 59. İnsanlığın sıhhat ve selameti için ömrünü vakfeden insanlar kurtuluş yolundadır.
 60. Sizler ümitsizliğe düştüğünüz zaman işlerinizi sabırla zamana bırakınız, çünkü zaman çok şeyin ilacıdır .
 61. Siz imkansız görülen işlerinizi akl-ı selim, vicdan sahipleriyle istişare ediniz, şüphesiz ki Allah sizlere bir çıkış yolu gösterecektir.
 62. Ümit ilahi bir lütuftur, gönüllerin dengesi onunla kurulur.
 63. Yazıklar olsun o eşref-i mahlukat olan insanları imha eden insanlıktan  nasipsiz canilere.
 64. Gönüller sevgi ile genişler hırs ile daralır.
 65. Zamanın açığa çıkaramayacağı hiçbir gizlilik yoktur.
 66. Mağrurlarla gazab’ullahı tevazu da rıza’ullahı celbeder.
 67. Adatan aldattığının başkası olduğunu sanmasın.
 68. Yiğit sözünden, ateş közünden, müşfik de gözünden belli olur.
 69. İstidadı olup da eser bırakmadan giden erbab-ı ilim sorumluluktan kurtulamaz.
 70. Bir tebessümle de olsa dostlarınıza kadirşinaslık gösteriniz.
 71. Gelecek günlerin acı tatlı yanlarını tefekkür edenler kötülük yapamazlar.
 72. Marifet ilahi bir hazinedir.
 73. Ani verme kararını, çekmeyesin zararını.
 74. Sana danışılmayan söze iştirak etme ki haysiyetsiz duruma düşmeyesin.
 75. Hırs-ı dünya ile dolmayan, işi tatlıya bağlayan, kendi suçuna ağlayan insanlardan zarar gelir mi?
 76. Kalem dünya ve ahirette saadet yollarını çizen ilahi bir varlıktır.
 77. Kalemi susan milletler terakki edememişlerdir.
 78. Kalem milletlerin dili ve nefesidir.
 79. Kalem savaşına gençliğini hazırlamayan ülkeler, her sahada hüsrana uğramışlardır.
 80. Allah ülkemizi, kalemi konuşan ülkeler safına katsın.(amin)
 81. Tüm insanlar ziyandadır, tab-i Hak olanlar müstesna.
 82. Sebat yükselişin basamağıdır.
 83. Sabır müşkil işlerin anahtarıdır.
 84. Bazı kişilerin ölüsü de rahmet dirisi de, bazı kişilerin ölüsü de    mazarat dirisi de.
 85. Küfrün aslı küfürdür. Hak edene küfretmek sizi maddi, manevi mesuliyetten kurtarmaz.
 86. Tüm insanlık insanlığa susamış  bir arayış içerisindedir.
 87. İnsanların hizmetleri, kendi milletleri ile  sınırlı kalmamalı, bütün insanlığı kuşatmalı ki ahsen-i takvim sırrına layık olsunlar.
 88. Ağladığın günleri unutma.
 89. Kainatta en ince sanat, konuşma sanatıdır.
 90. Cimrinin malından, dilli hanımdan, münafığın yolundan vefa beklenmez.
 91. Kalb-i derununda nüve-i aşktan zerre kadar  bulunan insan, Kur’an ilmine saygısızlık edemez.
 92. İnsanları sev ki insan olasın.
 93. Şecaat ve dürüstlük soydan gelir.
 94. Yazın kime hesap vereceğini tefekkür edenlerin hataları asgariye  iner.
 95. Hasetlik denen iç kurdunu kendinizde de hissederseniz, o hastalığı Allah’ı zikirle tedavi ediniz.
 96. Bu ülkenin sarsılmaz müdafileri olan gençliği, faziletli öğretmenlere teslim ediniz.
 97. Üniversite denen irfan yuvalarının, muhafaza etmek milletlerin namus ve  şeref borcudur.
 98. Millet olarak hepimiz bu ülkenin sarsılmaz muhafızlarıyız.
 99. ‘’Devletin malı deniz, yemeyen domuzdur’’ diyen zalimler bilsinler ki, devletin malı temiz  yiyenler domuz.
 100. Hırs-ı dünyayla dolmayan, işi tatlıya bağlayan, kendi suçuna ağlayan insandan zarar gelir mi ?
 101. Ani verme kararını, çekmeyesin zararını.
 102. Şaibeli işlerden kaçınmak, kemal sahiplerinin alametidir.
 103. Allah’ın rezzak sıfatına  inanan insanlar, herkesin varlığından sevinç duyarlar.
 104. Her milletin vatanı kendisine mukaddestir, saygınlık gerek.
 105. Sevgi o kadar büyük ki kainat onun yanında cüce kalır.
 106. Çocuklara öğüdünüz âdâp hediyeniz kitap olsun.
 107. Âdâpsız  devlet, kitapsız millet huzura hasret kalır.
 108. Bilginlerin gafleti, canlıların felaketini doğurur.
 109. İnsanlar ne kadar zengin olursa olsunlar kendi rızıklarından fazlasını yiyemeyeceğine göre bu hırs neden.
 110. Saadeti fazilette aramayıp da servette arayanlar, görsünler ki dünya bir keşmekeşlik bataklığına saplanmış gidiyor.
 111. Her hakka tecavüz eden zalimdir.
 112. Mevla enginleri, İblis kibirlileri sever. Kime sevilmek istemekte tercih sizin.
 113. Emeksiz kazanç bedenimizi tatmin etse de, ruhumuzu tatmin etmez.
 114. Tüm çocukların ruhları berrak suya benzer; onlara kötü örnek olup da ruhlarını kirletme.
 115. Konuşurken meyus olmaman için sözüne, Hakka hesap vermek için özüne sahip ol.
 116. Zalimin zulmünden değil; mazlumun ahından korkun.
 117. Küheylan kendine kırbaç vurdurmaz.
 118. Kişi takvası ve ilmi kadar insandır.
 119. Karşılaştığınız her musibette eksikliği önce kendinizde arayın.
 120. Faziletli gençlik, milletin saadet kaynağıdır.
 121. İnsanlar fıtrî olarak en çok gıyabında güzel konuşmaktan hoşlanırlar.
 122. Sabah erken kalkanlar ilahi taksimata hissedar olurlar.
 123. Dünya insanın aynasıdır; insan güzelleştikçe dünya da güzelleşecektir.
 124. İftira yalanın iki katıdır.
 125. Mevki senle süslensin sen mevkiyle süslenme

Helal arpa aş olsun haram balla beslenme

 1. Yar elinde zehir baldan tatlıdır.

Çün yar zehir sunmaz çok şefkatlıdır.

 1. Kalbi yanmayanın gözü ağlamaz,

El elin yerine kara bağlamaz

 1. Bu aşk bir umman-ı Hak’tır, gemisi olan yüzer,

Ancak bu yüze devleti arif-i billah sezer

 1. Zübde-i âlemdir insan yoktur ondan ahseni

Öyle ise âgâh ol da önce tanı sen seni

 1. Hiç sona ermedik olur mu çile

Sabrı ihtiyar et yeter ki dile

 1. Bülbülü kim meftun eyleyen güle

Edip eylettiren Mevla değil mi?

Az konuş çok çalış hem ibadet et

Az ye iç az uyu halka hizmet et

Huzur bunda neşe bunda tat bunda

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar
Son Yazıları Tüm Yazıları

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 5
Bugün : 106
Bu Ay : 5300
Toplam : 5300

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom