Yemlik Bezelye Yaygınlaşıyor

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Tepecik köyünde yem bezelyesi tarla günü düzenlendi. Yem krizine çözüm için bölgede ilk defa ekilen yem bezelyesinin hasadı yapıldı ve büyük verim elde edildi.Bu ürün Anadolu'da yetişebilen bir üründür

Yemlik Bezelye Yaygınlaşıyor Türkiye-Dünya

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Bafra’nın Tepecik köyünde 100 dönüm arazide ekimi gerçekleştirilen yem bezelyesi ürününün hasadı için tarla günü düzenlendi. Bafra Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erol Doğan’a ait arazide ekimi gerçekleştirilen yem bezelyesinin hasat etkinliğine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven, İlçe Müdürü Ahmet Dursun, kurum mühendisleri ve vatandaşlar katıldı.

Bafra Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erol Doğan, “Bafra’da yaşanan saman krizinden sonra İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız araştırmalarda yen bitkisi olarak yem bezelyesi tavsiye edildi. Bu sene ilk olarak denedik. Güzel de bir ürün elde ettik” dedi. 

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Mühendisi Mustafa Uysal, “Yem bezelyesinin, baklagiller yem bitkileri içerisinde yaygın olarak ekilen, bölgemizde fiğe nazaran yaklaşık 2 kat verim üstünlüğü var. Kıraçta 250 kilogram verim tartışılırken, taban arazilerde özellikle sulanan arazilerde dekara bin kilogram kuru ot cinsinden kaba yem elde etme imkanı var” açıklamasında bulundu. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Dursun, “Yüzde 25-30 gibi protein trendine sahip bir ürün. Tek başına yedirilmesi tavsiye edilmiyor. Daha kaba yemlerle karıştırılarak yedirilmesi tavsiye ediliyor. Hem süt hem de et veriminde büyük katkı sağlıyor” diye konuştu. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kadir Güven de yaptığı konuşması şunları kaydetti: “2012 yem krizinden sonraki tüm ekilişlerde yem bitkisinin ekiminde büyük bir artış var. Bölge için ihtiyaç duyulan hayvancılıkla uğraşanların olmazsa olmazı yem ihtiyacını karşılamak için yüzde 30’lara varan protein veren bu tür bir yemin kullanılması ve bölgemizde yaygınlaştırılması bizim için de hayvancılık için de önemli.”
Konuşmaların ardından yem bezelyesi ekili alanın hasadı yapıldı.

YEM bEZELYESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR

Yembitkilerinin büyük çoğunluğu baklagil ve buğdaygil familyalarına ait bitkilerdir. Baklagiller
(Leguminosae) familyasına ait yeşil yembitkileri diğer yeşil yembitkilerine olan üstünlüklerinden
dolayı hayvan beslemede özel ve önemli bir yer tutmaktadır. İster yeşil olarak biçilip yedirilecek
olsun, isterse kuru ot yapıldıktan sonra kullanılacak olsun baklagil yembitkileri genellikle diğer yem
bitkilerine  nazaran  daha  lezzetli  ve  daha  fazla  miktarda  ot  verirler (Akyıldız 1969  ).
Yapılan tahminlere göre hayvanların tükettiği proteinin %  38’i, lipitlerin %  16’sı, karbonhidratların %  5’i baklagil yembitkilerinden karşılanmaktadır (Açıkgöz 2001).
Baklagil yembitkilerinin besleme değerlerinin yüksek olması nedeniyle çayır ve meralarda bu bitkilerin oranları arttıkça çayır ve meraların yem değeri de yükselecektir (Ak 1997 ).
 
Kuru otların besleme değeri normal elde edildikleri taktirde yeşil bitkilerin biçildikleri andaki durumlarına bağlıdır. Otun hasat devresi kaliteyi etkileyen en önemli özelliklerden biridir. Hemen hemen tüm yembitkilerinde hasat devresi geciktikçe kuru madde verimi ve sap oranı artarken yaprak oranı azalmaktadır. Buna bağlı olarak ot içerisinde ham protein, sindirilebilir ham protein ve bazı elementlerin oranı devreler boyunca düşerken, selüloz ve bazı bileşiklerin oranı giderek artmaktadır. Besin madde oranlarındaki değişmeler buğdaygil yembitkilerinde baklagil yembitkilerine oranla daha hızlıdır (Akyıldız 1966, Açıkgöz 2001).
Kaba yemlerde vejetasyon süresinin uzamasına bağlı olarak yem değerinde oluşan azalmanın nedeni bitkilerde vejetasyon ilerledikçe meydana gelen lignifikasyondan kaynaklanmaktadır. Nitekim lignifikasyon ile bitkide esasen parçalanabilirliği sorun olmayan selüloz, ham selüloz gibi bazı besin maddelerinin yararlanılabilirliği sınırlanmaktadır (Avcıoğlu 1999).
Bezelye serin ve ılıman iklim bitkisidir. Ilıman kuşağın hemen her yöresinde tarımı yapılmaktadır. En geniş ekim alanı Asya kıtasında en fazla üretim ve verim ise Avrupa kıtasındadır.   Tarımı   daha   çok   gelişmiş   ülkelerde yapılmaktadır. Yemeklik tane baklagiller içerisinde bezelye dünyada üretim bakımından fasulyeden sonra ikinci sırada yer almasına karşın, Bezelye düşük sıcaklıklara dayanabilen, nemli ve serin iklimden  hoşlanan  bir  baklagil  bitkisi  olması  nedeniyle ülkemizde  önemli  bir  potansiyele  sahiptir (Alan, 1984).

Uygun   çeşitlerin   ıslahı   ve   yetiştirme   tekniklerinin geliştirilmesiyle  bezelye  üretiminde  sağlanacak  artış,  iç pazarda tüketilmesinin yanında, özellikle Orta ve Kuzey Avrupa   ülkelerine   yönelik   dış   satıma   da   olanak sağlayacaktır. Bu özellikler dikkate alındığında bezelyede; çeşit geliştirme, yetiştirme tekniklerinin iyileştirilmesi ve sanayiinin  geliştirilmesi  yönünde  yapılacak  araştırmalar büyük önem kazanmaktadırBaklagiller  köklerinde  oluşan  nodüller  içerisinde Rhizobium      bakterileri  ile oluşturdukları    ortak    yaşam    sayesinde havadaki  azotu  fiske  edebilme  özelliğine sahiptirler  ve  gereksinim  duydukları  azotun  yaklaşık %70’ini    bu    yolla    karşılarlar.Bezelyede   havadaki   serbest   azotu    (N2 bağlayabilen  bir  bitkidir  ve  azot  bağlama çimlenmeden bir ay sonra başlar ve çeşitlerin erkenci  veya  geççi  olma  durumlarına  göre çiçeklenmeye  veya  tohum  olgunlaşmasına kadar devam eder  (Cousin 1997).

Dünyada en   çok   üretimi   yapılan üçüncü   yemeklik   dane   baklagil   bitkisi bezelyedir.  Bezelye   aynı zamanda münavebe bitkisi ve hayvan yemi olarak da tarımı yapılmaktadır.Hayvan  yemi  olarak  yeşil  ve  kuru  silaj yapılarak  kullanılmakta  ve  hasattan  sonra kalan sap ve samanı da hayvan yemi ya daaltlık olarak değerlendirilebilmektedir.Dünyada  en  fazla  bezelye  üreten  ülkeler sırası  ile  Kanada,  Çin,  Rusya,  Hindistan, Amerika   Birleşik   Devletleri        (ABD)   veFransa’dır (FAO 2007).

Bezelyenin  ilk  olarak  Habeşistan  ve Afganistan  Bölge’lerinde  ortaya  çıktığı  ve daha  sonra  ise  Akdeniz  havzasına  geldiği tahmin  edilmektedir.  Akdeniz  havzasında toplanmaya  ve  tarımı  yapılmaya  başlanan bezelye  daha  sonra  Avrupa  ve  Asya’ya yayılmıştır.  Yabani  türler  sadece  morfolojik karakterler   bakımından   kültürü   yapılan bezelye   çeşitlerindenfarklılık   göstermek- tedirler (Cousin 1997).

Geisler (1970), yem bezelyesinde vejetasyon süresinin 90-150 gün arasında
değişebileceğini, 1000 dane ağırlığının küçük ve büyük daneli oluşuna göre 150-250
g. arasında değişim gösterdiğini, bakladaki dane sayısının ise 1-10 arasında olduğunu aktarmaktadır.
Tosun       (1974),  yem  bezelyesinin  hem  otundan  hem  de  danesinden faydalanıldığını  ve  iyi  kurutulduğunda  yonca otu  kadar  besleyici olduğunu  öne sürmektedir. Yem bezelyesinin danesi proteince zengin olduğu için, bilhassa kışın diğer  kesif  yemlerle  karıştırılarak  hayvanlara  verilebileceğini  diğer  taraftan, hububatla  karışık  olarak  ekilmek  suretiyle,  A.B.D.’de  koyun  merası  olarak kullanıldığını  bildirmektedir.

Wilson (1988), bezelyede verim stabilitesini en çok çevre faktörlerinin ve sulamanın etkilediğini belirtmiştir.
Altın (1991), yem bezelyesi (Pisum arvense L.) kuru ot veriminin 250-750 kg/da, arasında değiştiğini bildirmiştir. 
Düşünceli    ve Şakar  (1993),  24 yem bezelyesi  (Pisum arvense) hattı ile
yaptığı  çalışma  sonucunda,  yeşil  ot  verimlerini 347  ile 2128  kg/da,  kuru    ot verimlerini  41-278 kg/da, biyolojik verimleri  105-797 kg/da arasında bulmuştur. Çakmakçı ve Çeçen  (1996), Antalya koşullarında tek yıllık baklagil yem bitkilerinin ekim nöbetine girme olanaklarını belirlemeye yönelik,  1994 ve  1995 yıllarında 9 ayrı tek yıllık baklagil yem bitkisi ile ilgili yürüttükleri 2 yıllık çalışma sonucunda yem bezelyesinde iki yılın ortalama değerleri olarak  kuru ot verimini 227 kg/da,   biçime   gelme   gün   sayısını   ise 141   gün   olarak   belirlemişlerdir.

Araştırmacıların  buldukları   141  günlük  biçime  gelme  süresi  yem  bezelyesini araştırmada 9 tür içinden en erkenci tür yapmıştır. Açıkgöz ve ark.  (2001),

Bursa’da yem bezelyesi ile yaptıkları çalışmada materyal olarak yerli Tarman, İngiltere kökenli Princess ve Danimarka kökenli Odin yem  bezelyesi çeşitleri  ile  bunların  F7  jenerasyonundan seçilen  melez döllerini kullanmışlardır. Çalışma sonucunda bitki boyunu 30-189 cm arasında, bitkide meyve sayısını  ortalama 2-18  adet  ve  meyvede  tohum  sayısını  3  ile 6  adet  arasında bulmuşlardır. Araştırmacılar yem bezelyesinde kuru madde veriminin 236-901 kg/da,arasında olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan aynı çalışmada, 1000 dane ağırlıklarını 83-311 g arasında, kuru madde de ve tohumda ham protein verimlerini sırasıyla 31-223 kg/da, 3-53 kg/da, ham protein oranlarını ise kuru madde de % 13 ile 26, tohumda % 19 ile 22 olarak bulmuşlardır.

Çeçen  ve  Erdoğmuş  (2005),    Antalya  İli  koşullarında  2000-2002  yılları arasında  6 ayrı tek yıllık baklagil yem bitkisiyle yürüttükleri çalışmalarında yem bezelyesinin; %50 çiçeklenme gün sayısını 122 gün, yeşil ot verimini 1219 kg/da, ottaki kuru madde oranını %27.2, kuru ot verimini 317 kg/da olarak bulmuşlardır. Ayrıca araştırmacılar Antalya İli koşullarında Kasım-Nisan ayları arasında yaklaşık 5-6 ay boş kalan zamanda yem bezelyesini yeşil ot   ve dane verimi yönünden yetiştirme olanağının olduğunu belirtmektedirler.Çil ve ark.  (2007),
Şanlıurfa Harran Ovası tarla şartlarında yürüttükleri  2 yıllık çalışma sonuçunda yem bezelyesi hatlarında ortalama 2178 kg/da yeşil ot ve 457 kg/da kuru ot elde etmişlerdir.

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 3
Bugün : 660
Bu Ay : 8719
Toplam : 8719

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom