Battalname İle Başladık

Malatya Valiliği, Malatya'nın kültür birikimini bir külliyata dönüştürüyor. Valilik, 100 kitaptan oluşacak "Malatya Kitaplığı" adı altında dev bir yayın projesini hayata geçirdi.

Battalname İle Başladık Malatya Kültür-Sanat

Malatya Valiliği, Malatya'nın kültür birikimini bir külliyata dönüştürüyor. Valilik, 100 kitaptan oluşacak "Malatya Kitaplığı" adı altında dev bir yayın projesini hayata geçirdi.

Malatya'yı farklı yönleriyle inceleme-araştırma konusu yapan, zengin tarihi ve kültürel birikimini, sosyo-ekonomik yapısını, coğrafi ve doğal zenginliklerini tanıtma potansiyeline sahip kitaplardan oluşturulacak “Malatya Kitaplığı”nda yer alacak eserlerin belirlenmesi ve basımı konusundaki çalışmalar devam ediyor.

Malatya’nın köklü tarihi ve zengin kültürel değerleriyle, ulusal ve küresel kültüre değerli katkılar yapabileceği gerçeğinden hareketle, Malatya Valiliğince ilin tarihsel ve kültürel birikiminin ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına dönük pek çok proje hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda, Malatya’nın köklü geçmişini günümüze taşımak, zengin kültürel ve sanatsal değerlerini yaşatmak, sosyo-ekonomik potansiyelini ortaya koymak, tüm yönleriyle ilin zaman içerisinde yaşadığı dönüşüm ve değişimi anlaşılır kılmak, bu amaçla bilgi ve belgelerin kayıt altına alınıp korunarak araştırmacıların kullanımına sunulmasını sağlamak ve zengin birikimli bir kent dokusu yaratmak amacına dönük projeler dizisinden birisi olan “Malatya Kitaplığı” oluşturulmasına başlandı.


MALATYA KİTAPLIĞI PROJESİ

KURULUŞ
Malatya Kitaplığı projesi, Malatya Valiliği bünyesinde ve Vali Doç. Dr. Ulvi SARAN'ın uhdesinde olmak üzere Prof. Dr. Hasan KAVRUK tarafından yürütülmektedir. Malatya Kitaplığı Proje Yayın Kurulu, Danışma Kurulu ve ilgili komisyonlar oluşturulduktan sonra 2010 yılı itibariyle fiilen süreç başlamıştır. Bu manada, belirlenen yol haritası doğrultusunda alan belirlenmesi, kitap seçimi, kitapların gözden geçirilmesi, baskıya hazır hale getirilmesi, basımı, yayımı, reklamı konusunda bir yol haritası çizilmiştir.
KURUL ve KOMİSYONLAR
Başkan: Vali Doç. Dr. Ulvi SARAN (Malatya Valisi)
Editör: Prof. Dr. Hasan KAVRUK (İnönü Üniv. Öğretim Üyesi)
Koordinatör: Çetin Şişman (Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Yayın Kurulu: Prof. Dr. Hasan KAVRUK, Bahaettin KABAHASANOĞLU (İl Kültür ve Turizm Müdürü), Levent İskenderoğlu (KUDEB / Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosu Başkanı) , Yrd. Doç. Dr. Cafer MUM (İnönü Üniv. Öğretim Üyesi), Çetin Şişman, Yahya Karakaya (Tarih Öğretmeni)
Danışma Kurulu: Celal Yalvaç, Kemal Deniz, Süleyman Özerol, Prof. Dr. İbrahim Atalay, Necati Güngör, Tahir Abacı, Sadık Kınıkoğlu, Hikmet Barutçugil, Yavuz Bülent Bakiler, Vedat Erdoğan, Fazlı Fenercioğlu, Adnan Işık, Yücel Fenercioğlu, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Prof. Dr. Muhan Bali, Ebubekir Eroğlu, Cumali Ünaldı Hasannebioğlu, Yrd. Doç. Dr. Göknur Akçadağ, Prof. Dr. Rıfat Barutçugil, Prof. Dr. Fahri Işık, Takyettin Mengüçoğlu, Sadık Yalsızuçanlar, Prof. Dr. Metin Sözen, Prof. Dr. Mehmet Ocakçı, Mehmet Kıyat, İbrahim Demirel
Kültür-Sanat-Dil ve Edebiyat-İlahiyat-Eğitim-Medya Komisyonu: Prof. Dr. Hasan Kavruk, Prof. Dr. Abdulkadir Gürer, Prof. Dr. Muhan Bali, Prof. Dr. Cemal Yurga, Prof. Dr. Saffet Sancaklı, Prof. Dr. Zülfikar Durmuş, Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, Doç. Dr. Mustafa Kutlu, Doç. Dr. İsmet Emre, Yard. Doç. Dr. Cafer Mum, Yard. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi, Yard. Doç.Dr. Cemil Gülseren Naci Eroğlu, Sadık Yalsızuçanlar.

Tarih-Coğrafya-Sanat Tarihi-Arkeoloji: Prof. Dr. Mehmet Karagöz, Prof. Dr. Mesut Aydın, Prof. Dr. Sadettin Tombul, Prof. Dr. İbrahim Atalay, Doç. Dr. İsmail Aytaç, Yard. Doç. Dr. Orhan Yazıcı, Yard. Doç. Dr. Yahya Başkan, Yrd. Doç. Dr. Recep Dündar, Yard. Doç. Dr. Recep Özman, Yard. Doç. Dr. Fuat Şancı, Levent İskenderoğlu.
Halk Kültürü Komisyonu: Prof. Dr. Muhan Bali, Prof. Dr. Esma Şimşek, Bahaettin Kabahasanoğlu, Yard. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi, Salih Kayhan, Bekir Sözen, Muzaffer Yakışıklı, Yılmaz Marasalı.
Kamu Yönetimi-Politika-Ekonomi-Spor-Sağlık-Turizm: Prof. Dr. Mehmet Tikici, Prof. Dr. Recep Güneş, Doç. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Yard. Doç. Dr. Selahattin Bakan, Yard. Doç. Dr. Recep Karabulut
AMAÇ
Dünyanın en eski medeniyetlerinin kurulup yaşadığı Anadolu'nun tarihi çok eski dönemlere uzanan illerinden biri olan Malatya, ne yazık ki bugüne değin sahip olduğu potansiyeli yurt çapında ve uluslar arası düzeyde yansıtma ortamı bulamamıştır. Günümüzde bir işin yapılması kadar onun duyurulması, yayılması da önem arz etmektedir. Bununla birlikte, içinde yaşanılan kentin fiziksel, sosyal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin değerlendirilmesi, onun reklamının yapılması kültür turizmi bağlamında ciddi katkılar yaratmaktadır. Kitaplar, bir şehrin bütün bu güzelliklerini derli toplu bir şekilde insanların nazarına sunduğu gibi aynı zamanda bugünü geleceğe taşıyan önemli araçlardan da biridir.
Sonuçta, kaldırımlar yıpranıp yerini yenilerine bırakır, parklar eskir, yol güzergâhları değişir, bir şehre ait bütün fiziksel güzellikler yerlerini başka başka güzelliklere bırakırlar; ama kitap hep kalır. Kitaplar,tarihin tozlu raflarında günü geldiğinde kendisini arayan bireylere şehirlerin tam da zamanın o dilimindeki resmini sunar. Nasıl ki insanlar yaşlandıklarında bireysel tarihlerini özlemle anıp geçmişteki hallerini resimlere bakarak görmek isterlerse kültür ve medeniyetler de sahibi oldukları şehirleri kitaplar üzerinden seyrederler. Böylece, bir şehri şehir yapan bütün kültürel, sanatsal ve estetik değerlerin hem o çağın insanlarına ulaştırılması hem de sonraki kuşaklara aktarılması bakımından şehirlerin bütün uçlarının resimlendiği kitaplar yazmak/yazdırmak, her halde o şehre yapılacak en büyük iyiliktir.
KAPSAM
Malatya Kitaplığı, hem art hem de eş zamanlı olarak Malatya ilinin sahip olduğu hemen hemen bütün değerleri geniş bir perspektifle kitaplaştırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda basılacak kitap sayısının 100 adet olması planlanmaktadır. Bu bağlamda; Malatya'nın uzak tarihi, İlkçağdan başlayarak birkaç cilt halinde verilecek; bu bağlamda, söz konusu çağlara, o çağ insanlarının kültürlerine ait her türlü arkeolojik ve antropolojik verilerin kullanıldığı kitaplar ile Yakın Çağ tarihi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mimari, el sanatları, edebi ve kültürel değerlerin yer aldığı kitaplar yayımlanacaktır.
YÖNTEM
Yayımlamayı planladığımız kitapların yazarlarıyla yahut varisleriyle görüşülerek olurlarının alınması yahut ilgili alanla ilgili matbu kitap yok ise sipariş edilmesi yoluna gidilecektir. Bu bağlamda, bir fizibilite çalışması yapılarak hâlihazırda basılmış olanlar arasından bir seçme yapılacak; basıma hazır olanlar gözden geçirilip basıma hazır hale getirilecek ve basılması gerektiği düşünülen konulardaki kitaplar ise o alanın önde gelen kişilerine sipariş edilecektir. Her üç kategoriden gelen kitaplar ilgili komisyonlarca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu amaçla Malatya Kitaplığı ismini taşıyan bir web sayfası kurulacaktır.
HEDEF KİTLE
Malatya'ya ilgi duyan, Malatya'yla bir şekilde ilgisi bulunan ve yurt içinde veya yurt dışında yaşayan insanların yanı sıra, şehir kültürü, şehir mimarisi, şehir folkloruna ilgi duyan bütün insanlardır.
PROJENİN SON DURUMU
1. Ekim 2011 itibariyle baskı öncesi hazırlığı bitirilmek üzere olan 28 adet kitap hazırlanmıştır.
2. Yazarlarıyla görüşülüp antlaşması yapılmış ve yazılma aşamasında olan 27 adet kitap hazırlanmaktadır.
3. Yazar adayı henüz belli olmayan 32 adet kitap konusu belirlenmiştir.
PROJE KOORDİNATÖRÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Çetin Şişman
e-mail: cetinsisman44@hotmail.com
YAYIMLANACAK KİTAPLARIN DİZİ ADLARI
1. ARAŞTIRMA-İNCELEME DİZİSİ
2. ARKEOLOJİ-MİMARLIK DİZİSİ (Heykel)
3. BİYOGRAFİ-HATIRAT DİZİSİ (Seyahatname)
4. COĞRAFYA DİZİSİ (Şehir Monografileri)
5. EDEBİYAT DİZİSİ (Şiir, Roman, Hikaye, Masal, Efsane, Destan, Tiyatro, Mektup, Günlük, Anı, Otobiyografi, Geziyazısı, Makale, Deneme, Eleştiri, Fıkra, Sohbet, Röportaj, Söylev...)
6. EĞİTİM DİZİSİ
7. FELSEFE-SOSYOLOJİ DİZİSİ
8. GENEL DİZİ (Spor, Turizm, Sağlık, Ekonomi, Siyaset,Din...)
9. KÜLTÜR-SANAT DİZİSİ (Halk Bilimi-Folklor, Resim, Müzik, Fotograf...)
10. SÖZLÜK-BİBLİYOGRAFYA DİZİSİ
11. TARİH-SANAT TARİHİ DİZİSİ
Yukarıda belirtilen konularla ilgili elinde kitap,tez ve doküman olan her vatandaş bu projeye başvurabilir.Başvuru neticesinde elimize ulaşacak kitap,tez ve dokümanlar yayın kurulunda değerlendirildikten sonra yayımlanlanmaya değer bulunursa proje kapsamında kitap olarak basılacaktır ve kitabı yayımlanan yazara da telif ücreti ödenecektir.

 


Kitabın Türü / Kitap Nu. Kültür-Sanat Dizisi / 1
Kitabın Adı MALATYA KÜLTÜR ENVANTERİ
Kitabın Yazarı Komisyon
Tahmini Sayfa Sayısı 550

Kitabın Türü / Kitap Nu. Kültür-Sanat Dizisi / 2
Kitabın Adı MALATYA YEMEK KÜLTÜRÜ
Kitabın Yazarı İbrahim Halil Kılıç-Bedriye Başaranlar-Işın Polat
Tahmini Sayfa Sayısı 500

Kitabın Türü / Kitap Nu. Kültür-Sanat Dizisi / 3
Kitabın Adı MALATYA’DA ZİYARET KÜLTÜRÜ VE ZİYARET YERLERİ
Kitabın Yazarı Prof. Dr. İskender Oymak
Tahmini Sayfa Sayısı 200

Kitabın Türü / Kitap Nu. Kültür-Sanat Dizisi / 4
Kitabın Adı MALATYA ÇOCUK OYUNLARI
Kitabın Yazarı Abdullah Doğan
Tahmini Sayfa Sayısı 300

Kitabın Türü / Kitap Nu. Kültür-Sanat Dizisi / 5
Kitabın Adı MALATYA’DA DİNİ HAYAT
Kitabın Yazarı Prof. Dr. İskender Oymak
Tahmini Sayfa Sayısı 400

Kitabın Türü / Kitap Nu. Kültür-Sanat Dizisi / 6
Kitabın Adı MALATYALI RESSAMLAR
Kitabın Yazarı Prof.Dr. Hasan Kavruk-Hasan Demirbağ
Tahmini Sayfa Sayısı 300


EDEBİYAT DİZİSİ

Kitabın Türü/ Kitap Nu. Edebiyat Dizisi / 1
Kitabın Adı BATTALNÂME
Kitabın Yazarı Prof. Dr.Hasan Kavruk-Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi
Tahmini Sayfa Sayısı 550

Kitabın Türü / Kitap Nu. Edebiyat Dizisi / 2
Kitabın Adı MALATYA MASALLARI
Kitabın Yazarı Mehmet Yardımcı
Tahmini Sayfa Sayısı 310

Kitabın Türü / Kitap Nu. Edebiyat Dizisi / 3
Kitabın Adı MALATYA EFSANELERİ
Kitabın Yazarı Prof. Dr. Hasan Kavruk-Kudret Yıldırım
Tahmini Sayfa Sayısı 350

Kitabın Türü / Kitap Nu. Edebiyat Dizisi / 4
Kitabın Adı NİYAZÎ-İ MISRÎ ( Hayatı-Sanatı-Eserleri ve Türkçe Şiirleri )
Kitabın Yazarı Prof. Dr. Hasan Kavruk
Tahmini Sayfa Sayısı 370

ARAŞTIRMA-İNCELEME DİZİSİ
Kitabın Türü / Kitap Nu. Araştırma- İnceleme Dizisi / 1
Kitabın Adı SULTANSUYU HARASI
Kitabın Yazarı Yrd. Doç. Dr. Yahya Başkan - Yrd. Doç. Dr. Orhan Yazıcı
Tahmini Sayfa Sayısı 250

ARKEOLOJİ-MİMARLIK DİZİSİ

Kitabın Türü / Kitap Nu. Arkeoloji-Mimarlık Dizisi / 1
Kitabın Adı ASLANTEPE HÖYÜĞÜ
Kitabın Yazarı Marçella-Çev.Hülya Çalışkan
Tahmini Sayfa Sayısı 300

BİYOGRAFİ-HATIRAT DİZİSİ

Kitabın Türü / Kitap Nu. Biyografi-Hatırat Dizisi / 1
Kitabın Adı SEYAHATNAMELERDE MALATYA
Kitabın Yazarı Dr. Mehmet Reşâd Önal
Tahmini Sayfa Sayısı 250

Kitabın Türü/ Kitap Nu. Biyografi-Hatırat Dizisi / 2
Kitabın Adı BİR YANGININ KÜLÜ’NDEN ANAYASSO’YA Ş E M S İ B E L L İ
(Yaşamı, Yapıtları, Sanatı ve Yapıtlarından Seçmeler)
Kitabın Yazarı Melih Yılmaz
Tahmini Sayfa Sayısı 370

Kitabın Türü / Kitap Nu. Biyografi-Hatırat Dizisi / 3
Kitabın Adı HASAN HÜSEYİN KARATAY
( Hayatı-Sanatı-Eserleri )
Kitabın Yazarı Sebahattin Topbaş
Tahmini Sayfa Sayısı 250

COĞRAFYA DİZİSİ
Kitabın Türü / Kitap Nu. Coğrafya Dizisi / 1
Kitabın Adı MALATYA COĞRAFYASI
Kitabın Yazarı Prof.Dr. Sadettin Tombul
Tahmini Sayfa Sayısı 450

EĞİTİM DİZİSİ
Kitabın Türü/ Kitap Nu. Eğitim Serisi / 1
Kitabın Adı AKÇADAĞ ÖĞRETMEN OKULLARI
Kitabın Yazarı Gülhan Hazır
Tahmini Sayfa Sayısı 400

Kitabın Türü / Kitap Nu. Eğitim Serisi / 2
Kitabın Adı OSMAN NURİ ERGİN VE TÜRK MAARİF TARİHİNE KATKILARI
Kitabın Yazarı Prof. Dr. Hasan Kavruk-Hülya Sönmez
Tahmini Sayfa Sayısı 350

GENEL DİZİ

Kitabın Türü / Kitap Nu. Genel Dizi / 1
Kitabın Adı MALATYA’DA SPOR
Kitabın Yazarı Erdal Karabağ
Tahmini Sayfa Sayısı 250

SÖZLÜK-BİBLİYOGRAFYA DİZİSİ

Kitabın Türü / Kitap Nu. Sözlük- Bibliyografya Dizisi / 1
Kitabın Adı MALATYA BİBLİYOGRAFYASI
Kitabın Yazarı Hüseyin Doğruer
Tahmini Sayfa Sayısı 330

Kitabın Türü / Kitap Nu. Sözlük Serisi / 2
Kitabın Adı MALATYA SÖZLÜĞÜ
Kitabın Yazarı Yrd.Doç. Dr. Cemil Gülseren
Tahmini Sayfa Sayısı 100


TARİH-SANAT TARİHİ DİZİSİ

Kitabın Türü/ Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi (Cilt 1) / 1
Kitabın Adı MALATYA TÜRK-İSLAM DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİ I
Eski Malatya (Battalgazi)
Kitabın Yazarı Doç. Dr. Bekir Eskici
Tahmini Sayfa Sayısı 360

Kitabın Türü / Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi (Cilt 2) / 2
Kitabın Adı MALATYA TÜRK-İSLAM DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİ II
Merkez-Arapgir-Hekimhan-Pütürge
Kitabın Yazarı Yrd.Doç. Dr.İsmail Aytaç
Tahmini Sayfa Sayısı 350

 

Kitabın Türü/ Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi (Cilt 3) / 3
Kitabın Adı MALATYA TÜRK-İSLAM DÖNEMİ MİMARİ ESERLERİ III
Darende
Kitabın Yazarı Yrd. Doç. Fuat Şancı
Tahmini Sayfa Sayısı 250

Kitabın Türü / Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi / 4
Kitabın Adı ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİ VE
MALATYALI CEVAT (ÇOBANLI) PAŞA
Kitabın Yazarı Recep Dündar
Tahmini Sayfa Sayısı 300

Kitabın Türü / Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi / 5
Kitabın Adı OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE MALATYA
Kitabın Yazarı Süleyman Yapıcı
Tahmini Sayfa Sayısı 300

Kitabın Türü / Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi (Cilt 1) / 6
Kitabın Adı MALATYA TARİHİ I
(İlkçağlardan İslamiyet’e Kadar)
Kitabın Yazarı Doç. Dr. Mustafa Küçükaşçı- Doç. Dr. Cengiz Tomar
Doç. Dr. Ersin Gülsoy-Yrd. Doç. Dr. Gürhan Bahadır-Murat Zengin
Tahmini Sayfa Sayısı 300

Kitabın Türü / Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi (Cilt 2) / 7
Kitabın Adı MALATYA TARİHİ II
( İslamiyet’ten Osmanlının Yıkılışına Kadar)
Kitabın Yazarı Doç. Dr. Mustafa Küçükaşçı- Doç. Dr. Cengiz Tomar
Doç. Dr. Ersin Gülsoy-Yrd. Doç. Dr. Gürhan Bahadır-Murat Zengin
Tahmini Sayfa Sayısı 500

Kitabın Türü / Kitap Nu. Tarih-Sanat Tarihi Dizisi (Cilt 3) / 8
Kitabın Adı MALATYA TARİHİ III
(Cumhuriyet Dönemi)
Kitabın Yazarı Doç. Dr. Mustafa Küçükaşçı- Doç. Dr. Cengiz Tomar
Doç. Dr. Ersin Gülsoy-Yrd. Doç. Dr. Gürhan Bahadır-Murat Zengin
Tahmini Sayfa Sayısı 350

 

YAYIMI PLANLANAN KİTAPLAR


Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA FIKRALARI
Kitabın Yazarı Hasan Kavruk-Bahaettin Kabahasanoğlu
Yazarın İletişim Bilgileri 05357289592 - hkavruk@inonu.edu.tr
Tahmini Sayfa Sayısı 150-200
Tahmini Teslim Tarihi Ocak 2012
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ
Kitabın Yazarı Hasan Kavruk
Yazarın İletişim Bilgileri 05357289592 - hkavruk@inonu.edu.tr
Tahmini Sayfa Sayısı 750-800
Tahmini Teslim Tarihi Hazır
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI ŞAİRLER
Kitabın Yazarı Prof. Dr. Hasan Kavruk
Yazarın İletişim Bilgileri 05357289592 - hkavruk@inonu.edu.tr
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi Hazır
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Biyografi-Hatırat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI AKADEMİSYENLER
Kitabın Yazarı Prof.Dr. Hasan Kavruk
Yazarın İletişim Bilgileri 05357289592 - hkavruk@inonu.edu.tr
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü


Kitabın Türü Biyografi-Hatırat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI MEŞHURLAR
Kitabın Yazarı Prof.Dr. Hasan Kavruk
Yazarın İletişim Bilgileri 05357289592 - hkavruk@inonu.edu.tr
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA MİLLETVEKİLLERİ
Kitabın Yazarı Prof.Dr. Hasan Kavruk
Yazarın İletişim Bilgileri 05357289592 - hkavruk@inonu.edu.tr
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı OSMANLIDA MALATYA KÖKENLİ DEVLET ADAMLARI
Kitabın Yazarı Yunus Yiğit
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Arkeoloji-Mimarlık Dizisi
Kitabın Adı MALATYA ULU CAMİ
Kitabın Yazarı Yıldız Keskin
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı İBRAHİM TAİB DİVANI (Doktora Tezi)
Kitabın Yazarı Erol Gündüz
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI ŞEHRİ DİVANI (Doktora Tezi)
Kitabın Yazarı Şener Demirel
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı ARAPKİRLİ HALK ŞAİRİ FEHMİ GÜR
Kitabın Yazarı Yrd. Dr. Ramazan Çiftlikçi
Yazarın İletişim Bilgileri 05337239089
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı EFLATUN CEM GÜNEY
Kitabın Yazarı Selim Emiroğlu-Kemal Deniz- Yrd. Dr. Ramazan Çiftlikçi
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA İKTİSAT TARİHİ
Kitabın Yazarı Funda Adıtatar
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI FOTOĞRAFÇILAR
Kitabın Yazarı Celal Yalvaç-Hasan Demirbağ-Fehmi Kolçak
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı NOSTALJİDE SİYAH BEYAZ MALATYA
Kitabın Yazarı Hasan Demirbağ- Fehmi Kolçak
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı DÖRT MEVSİM MALATYA
Kitabın Yazarı Hasan Demirbağ- Fehmi Kolçak
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA ŞEHRENGİZİ
Kitabın Yazarı Cumali Ünaldı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA ÖYKÜLERİ
Kitabın Yazarı Sadık Yalsızuçanlar
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Biyografi-Hatırat Dizisi
Kitabın Adı SITKI BABA
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı FETHİ GEMUHLUOĞLU VE ARAPGİR POSTASI
Kitabın Yazarı Kamuran Sezer
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Biyografi-Hatırat Dizisi
Kitabın Adı TOPAL SAİT (AHMET SAİT ERTÜRK)
Kitabın Yazarı Ahmet Ertürk
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Felsefe-Sosyoloji Dizisi
Kitabın Adı MALATYA KÖY SOSYOLOJİSİ
Kitabın Yazarı Prof.Dr.Orhan Türkdoğan
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı FAHİMİ DİVANI
Kitabın Yazarı Prof.Dr.İsmail Çetin
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Biyografi-Hatırat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI SABRİ
Kitabın Yazarı Ömer Savrul
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA TEKKELERİ
Kitabın Yazarı Dr.Reşat Önal
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Coğrafya Dizisi
Kitabın Adı MALATYA’NIN JEOLOJİK YAPISI
Kitabın Yazarı Mehmet Önal
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA KABADAYILARI, KÜLHANBEYLERİ VE EŞKIYALARI
Kitabın Yazarı Ahmet Dinç
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 

 

 

 

 

 

 


KONUSU BELİRLENEN KİTAPLAR

Aşağıda proje kapsamında yayımlanabilecek kitap konuları belirlenmiş fakat yazar adayları belirlenmemiştir.Bu konularda çalışabilecek veya daha önceden bu konularda eser vermiş yazarlar, proje koordinatörümüzle irtibat kurabilirler. Ayrıca aşağıda belirtilen kitap konularının dışında da elinde Malatya ile ilgili kitap, tez ve doküman bulanan vatandaşlarımız da bu projeye başvurabilir ya da konusu Malatya olan kitap kaleme alıp telif ücreti karşılığında eserlerini bu proje kapsamında yayımlatabilirler.


Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı VAİZZÂDE BAHRİ BEY
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA CEZAEVİ VE MEŞHUR SAKİNLERİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Felsefe-Sosyoloji Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI AŞİRETLER VE OYMAKLAR
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 

 

 


Kitabın Türü Felsefe-Sosyoloji Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI AİLELER
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Biyografi-Hatırat Dizisi
Kitabın Adı BİR MALATYALI OLARAK ÖZAL
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Tarih-Sanat Tarihi Dizisi
Kitabın Adı MALATYA TAHRİR DEFTERLERİ ( 1’den başlayarak sonuna kadar)
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Felsefe-Sosyoloji Dizisi
Kitabın Adı MALATYA’NIN DEMOGRAFİK YAPISI VE GÖÇ HAREKETLERİ VEYA
MALATYA’DA NÜFUS VE GÖÇ HAREKETLERİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 

Kitabın Türü Kültür-Sanat Serisi
Kitabın Adı MALATYA FOLKLORU
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA SANAYİ TARİHİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı TARİHİ SÜREÇTE MALATYA ŞEHİR HAYATI
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Biyografi-Hatırat Dizisi
Kitabın Adı FAHRİ KAYAHAN

Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 

Kitabın Türü Arkeoloji-Mimarlık Dizisi
Kitabın Adı MALATYA KİTABELERİ VE MEZAR TAŞLARI
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI SİNEMA, SES VE SAHNE SANATÇILARI
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Eğitim Dizisi
Kitabın Adı MALATYA’DA EĞİTİM TARİHİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı HATIRALARDA MALATYA
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı KOCA RAGIP PAŞA DİVANI
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı ŞEYHÜLİSLAM ARİF HİKMET DİVANI
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı RAŞİT DİVANI
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA BASIN TARİHİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA GELENEKSEL EL SANATLARI
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA TÜRKÜLERİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Edebiyat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA HALK HİKAYELERİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Felsefe-Sosyoloji Dizisi
Kitabın Adı MALATYA’DA GELENEK,GÖRENEK,ADET VE İNANMALAR
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı MALATYA’DA HALK OYUNLARI VE EĞLENCE KÜLTÜRÜ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA’DA SİYASAL SEÇKİNLER
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA’DA SİYASAL OLAYLAR VE HAREKETLER
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA’DA TURİZM VE TURİSTİK DEĞERLER
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 


Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYALI DEVLET ADAMLARI VE BÜROKRATLAR
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA SAĞLIK TARİHİ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Genel Dizi
Kitabın Adı MALATYA’DA TARIM KÜLTÜRÜ
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü Biyografi- Hatırat Dizisi
Kitabın Adı ÛDÎ NEVRES
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 

 

Kitabın Türü Kültür-Sanat Dizisi
Kitabın Adı MALATYALI BESTEKÂRLAR
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü
Kitabın Adı
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü
Kitabın Adı
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

Kitabın Türü
Kitabın Adı
Kitabın Yazarı
Yazarın İletişim Bilgileri
Tahmini Sayfa Sayısı
Tahmini Teslim Tarihi
Tashih ve Kontrolü

 

 

ESER YAZIM KURALLARI
AMAÇ VE KAPSAM
1. Malatya Valiliği Malatya Kitaplığı Projesi kapsamında yayımlanacak olan eserlerin yazımında standardı sağlamak amacıyla bu kurallar hazırlanmıştır.
2. Bu proje kapsamında eser hazırlayacak olan yazar ve akademisyenlerin, biçim ve öz ile ilgili bu yönergede belirtilen tüm ilkelere uyması zorunludur.

ESERLERİN GENEL BİÇİMİ
1. Kapak
1. Kapakta eser adı, yazar adı, varsa unvanı … punto ile yazılmalıdır.
2. İç kapakta ise yukarıda yer alan bilgiler aynı şekilde yazılmalıdır.
2-Sayfa Düzeni
Genel sayfa tasarımı, ….. mm.x….. mm. ebadında olmalıdır. Üstten …., alttan ….., sağdan ….., soldan ….. cm boşluk bırakılmalı; sayfa no’ları ……………. verilmeli, girişe kadarki tali bölümler Romen rakamıyla numaralandırılmalıdır.
3. Yazı Özelliği
- Eser, bilgisayar ortamında yazılmalıdır.
-Eserin metin kısmı … punto, dipnotlar … punto alıntılar … ile yazılmalıdır.
- Yazımda, her türlü noktalama işaretlerinden (. , ; : ? ...) sonra mutlaka “1 vuruşluk ara” verilmelidir.
- Satır aralığı …… aralık olmalıdır.

DİPNOTLAR, KAYNAK GÖSTERME VE ALINTILAR
1. Dipnotlar
-Metinde anlatımı bozacak, konuyu aslından uzaklaştıracak nitelikteki alıntılar ile anlatımlar, açıklamalar, eleştiriler ve tartışmalar dipnotta belirtilir.
-Dipnotlar, her bölüm için ayrı ayrı (1) den başlayarak numaralandırılır veya eserin başından sonuna kadar 1’den başlanarak müteselsil numara verilebilir.
2. Kaynak Gösterme
-Metin içerisinde, “parantez içinde yazarın soyadı, virgül, eserin yayım yılı, iki nokta üst üste, kaynağın sayfa numarası” yazılmak suretiyle (Atay, 1998:12) verilebileceği gibi; alıntılar numaralandırılarak kaynak ismi dipnotta da verilebilir .
-Dipnotunda, bir kaynak gösteriliyorsa, sırasıyla “yazarın adı soyadı, eserin adı, basıldığı yer ve yıl, alıntının yapıldığı sayfa numaraları” yer alır.
2.5.3. Alıntılar başka bir kaynaktan alınmış bir bölüm, aynen aktarılıyor ise, bu, mutlaka tırnak içinde verilmeli ve kaynak “kaynak gösterme” esaslarına uygun olarak belirtilmelidir. Başka bir kaynaktan aynen aktarılan alıntılarda dipnot numarası iki nokta bırakıldıktan sonra konulmalıdır.
-Alıntı özetle aktarılacaksa tırnak içine alınmaz, ancak kaynak belirtilir.

KAYNAK GÖSTERME ÖRNEKLERİ

1. Kaynak, Tahrir Defteri, Mühimme Defteri, Şer’iyye Sicili, Divan, Cönk gibi yazma bir eser ise eserin tam adı, yazmanın bulunduğu kütüphane ve tasnif / bölümün adı, kayıt numarası, kaynağın alındığı yerin / bölümün sayfa veya varak numarası yazılır.
Örnek :
- Tarıh-i Al-i Selçuk, Topkapı Revan Kitaplığı. 1300, 1b-14b
- Ankara Şer’iyye Sicili, Milli Kütüphane, 243, 93, 94

2. Kaynak bir kitap ise, yazarın adı soyadı, cilt numarası, kaçıncı baskı olduğu, yayınlayan kuruluşun adı, basıldığı yer, tarih ve alıntı yapılan sayfa yazılır.
Örnek :
- Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi 1, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yayınları. 1, Ankara, 1971, s75.
- Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul 1990,
s.161.
- Şeref Gözübüyük, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, S Yayınları, Ankara 1978, s.7.
- Peter F. Duruker, Yeni Gerçekler, (Çev.) Birtane Karanakçı, Türkiye İş Bankası
Yayınları, Ankara 1922, s.201.

3. Kaynak bir makale ise; yazarın adı soyadı, makalenin “ ” içinde tam adı, derginin farklı karakterde yazılmış adı (varsa Uluslararası veya Milli kısaltmalara uygun olarak kısaltılması ), cilt numarası, sayı numarası, basım yılı ve sayfası verilir.
Örnek:
- Mustafa Öztürk, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları” , Belleten LIV,S.211 (Aralık 1990), Ankara, 1991, s.995.
- Metin Heper, “Osmanlı Türk Bürokrasisinde Modernleşme: Saf
Patrimonyalizmden Patrimonyal Yasallığa Geçiş”, Yönetim Sosyolojisi, (editör)
Ömer Bozkurt, Ankara, 1977, s.144.

4. Kaynak bir tebliğ ise, yazarın adı soyadı, “ “ içinde tebliğin tam adı ilmi konferansı düzenleyen kuruluşun adı , ilmi toplantının farklı karakterde yazılmış tam adı, ( ) içerisinde tarihi ve yeri, basım yeri ve tarihi ve alıntı yapılan sayfa yazılır.
Örnek:
- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Türkiye’de Kamu Personel
Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, 22-23 Şubat 2003, Türk
Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası Yayını, Ankara,
2003, s.379.
-Mustafa Öztürk, “Osmanlı Miri Rejiminin Misak-ı Milli ile Münasebetleri” , Genelkurmay ATASE, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri / , (23-25 Ekim 1995-İstanbul), Ankara 1996, s.189.

5. Kaynak bir tez ise, yazarın adı soyadı, tezin tam adı, ( ) içerisinde tezin yapıldığı Enstitü / Üniversite, yeri ve yılı ve sayfası.
Örnek:
Orhan Kılıç, Van Sancağı (1548-1648), (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Basılmamış Doktora Tezi), Elazığ, 1994, s.362.

6. Kaynak bir rapor ise, raporu hazırlayanın adı soyadı, (tüzel kuruluş ise kuruluşun tam adı tanınmış kısaltması) raporun adı, hazırlayan kuruluşun kısa adı, rapor numarası, yayınlayan, yayınlandığı yer, raporun basım tarihi ve sayfası.
Örnek:
Şemseddin Uysal, Yurt Dışında Yetişen İhtisas Gücü, TÜBİTAK-BALG. E-22/202-12, Ankara, 1973, s.16.

7. Kaynak bir Ansiklopedi maddesi ise; biliniyorsa madde yazarının adı soyadı, “ “ içinde maddenin tam adı, ansiklopedinin farklı karakterde yazılmış tam adı veya bilinen kısaltması, cilt/ fasikül sayısı, basım tarihi ve sayfa numarası.
Örnek:
Turan Gülensoy , “ Jandarma “ , TA, XX/160, s.499.

8. Kaynak bir gazete makalesi ise; yazarın adı soyadı, makalenin tam adı, gazetenin tam adı, yayın tarihi, sayfa numarası.
Örnek:
Turan Gülensoy, “Efsaneler Hazinesi ve Bir Motif” , Son Havadis, 5 Mart 1981, s.2.

9. Özellikle hatırat, derleme, masal, ağıt, bilmece gibi araştırmalar için başvurulan kaynak kişiler ise; şahsın adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, okur yazar olup olmadığı ve tahsili, halen ikâmet ettiği yer yazılacak. Kaynak kişilere yemin ettirilecek ve hem metin içinde ve hem de bibliyografyada, kişilerin yeminli oldukları ifade edilecektir.
Örnek:
Ahmet Demirkıran; Murat oğlu, 1327 (1911) Kilis doğumlu, okur-yazar değil, halen Kilis Çalkaya (Cukanlı) köyü nüfusuna kayıtlı.
Veya;
a) Kaynak bir kitap ise; yazarın adı, soyadı, ( ) basım yılı; eserin adı, yayın yeri.
b) Kaynak bir tebliğ ise, yazarın adı soyadı ( ) tarih, “ “ tebliğin tam adı, farklı karakterlerde ilmi toplantıyı hazırlayan kuruluşun ve toplantının adı, basım yeri, ve ilk ve son sayfası.
c) Kaynak bir makale ise; yazarın adı soyadı ( ) tarih, “ “ makalenin tam adı, farklı karakterde (italik) derginin adı veya bilinen kısa adı, c. , s. Basım yeri, ilk ve son sayfa aynı yazarın aynı yılda birden fazla yayını varsa tarih yanına 1998/a - 1998/b ... gibi sıralama yapılır.

10. Kaynak internet sitesi ise; yazarın adı soyadı, “ ” makalenin tam adı, internet adresi, sayfa numarası, ( ) yayımlandığı tarih.
Örnek:
Birgül Aymen Güler, “Devlette Reform”,
http://www.sendikabirlik.com/belgeler/devletreformu.doc, s.5, (23.07.2004).
Kamu Yönetimi kanunu Tuğrası Hakkında Eğitim Sen’in Görüşleri,
http://www.ntvmsnbc.com/news/261152.asp, (21.07.2004).

BÖLÜMLER

ESERİN TALİ BÖLÜMLERİ
1. Önsöz
Önsözde, metin içerisinde yer aldığı takdirde bütünlüğü bozabilecek açıklamalara ve ön bilgilere yer verilebilir. Eserin hazırlanmasında doğrudan emeği geçenlere ve eğer tez bir proje olarak herhangi bir kuruluş tarafından desteklenmiş ise, o kuruluşa teşekkür edilir. Sağ alt köşeye tezi hazırlayanın adı-soyadı, sol alt köşeye de tezin yazıldığı yer ve yıl yazılır.
2. Kısaltmalar
Eserde kullanılan kaynaklar ve özel işaretler bu kısımda verilecektir. Kısaltmalarda sadece c., s., age. ile bazı kurumların kısaltmaları değil, çok uzun olan eser adları da kısaltılabilir. Eserlerin kısaltılmasında, eser mahiyetini verebilecek en kısa, özlü ve yaygın olan kısaltmaların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

ANA BÖLÜMLER
1. Giriş
Girişte, konu hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, araştırmanın amacı ve önemi; araştırmanın problemi ve kapsamı; araştırmanın sınırlılıkları; araştırmadaki metodolojik yaklaşımı; araştırmanın kuramsal (teorik) çerçevesi; ve yapılmışsa, ön araştırmaya (pilot çalışmaya) yer verilir.
2. Bölümler
Eserin ana iskeletini oluşturur. Her bölümün başına yazı ile BİRİNCİ BÖLÜM, İKİNCİ BÖLÜM... yazılır. Bölüm başlarında sayfa numarası hesaba katılır, ancak yazılmaz. Her bölümün altına o bölümün konusunu ihtiva eden bir başlık yazılır. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılır. İkinci derecede bölüm alt başlıkları, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harfle yazılır. Ondan sonraki alt bölüm başlıkları sadece ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle yazılır.

TABLO, ŞEKİL, FOTOĞRAF, RESİM VE HARİTALAR
Eserin anlatımında kolaylığı sağlamak, rakam ve tarihlerin sıkıcılığından kurtulmak için veya sözü edilen bir bölgenin daha iyi anlaşılabilmesi için tablo, fotoğraf, resim, harita, grafik vb. unsurlar kullanılabilir. Bütün bu harita ve şekiller numaralandırılacak ve şekli izah eden bir tarzda isimlendirilecektir. Eğer sözü edilen tablo ve haritalar A 4 ebadında ise metin içerisinde verilebilir. Metinde bu tablo, fotoğraf, resim, şekil ve haritalara atıfta bulunulur. Eğer söz edilen tablo, fotoğraf, resim, şekil ve haritalar A 4 ebadından çok büyük ise o zaman ekler kısmına cilde girebilecek şekilde usulüne uygun olarak katlanır ve bu şekilde ciltlenir. O zaman metin içinde eklere atıfta bulunulur.
Tablo, fotoğraf, resim, şekil ve haritalar bilgisayarla yazılacak, el yazısı kesinlikle kullanılmayacaktır. Haritalar ise ölçeklerine ve harita çizim tekniklerine uygun biçimde içindeki bilgiler de bilgisayarla yahut şablon kullanmak suretiyle yazılmış olarak aydınger kâğıdına çizilecek ve bu şekilde çoğaltılacaktır.

SONUÇ (VE ÖNERİLER)
Bu bölümde, eserden elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince özlü bir biçimde, açık ve seçik olarak yazılmalı; elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmalı; varsa önerilere yer verilmelidir.

KAYNAKLAR (BİBLİYOGRAFYA)
Kaynaklar, ana kaynaklardan başlayarak tasnife tabi tutulur. Yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla ve aynı yazarın eserleri tarih sırasıyla, bibliyografya usullerine göre yazılır.

KAYNAKÇA ( BİBLİYOGRAFYA ÖRNEĞİ )
1. Kaynak, Tahrir Defteri, Mühimme Defteri, Şer’iyye Sicili, Divan, Cönk gibi
yazma bir eser ise eserin tam adı, yazmanın bulunduğu kütüphane ve tasnif / bölümün adı, kayıt numarası, kaynağın alındığı yerin / bölümün sayfa veya varak numarası yazılır.
Örnek :
-Tarıh-i Al-i Selçuk, Topkapı Revan Kitaplığı. 1300, 1b-14b
-Ankara Şer’iyye Sicili, Milli Kütüphane, 243, 93, 94
2. Kaynak bir kitap ise, yazarın soyadı, adı, varsa cilt numarası, kaçıncı baskı olduğu,
yayımlayan kuruluşun adı, basıldığı yer, tarih ve alıntı yapılan sayfa yazılır.
Örnek :
Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi 1, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü
Yayınları. 1, Ankara, 1971, s75.
3. Kaynak bir makale ise; yazarın soyadı, adı, makalenin “ ” içinde tam adı, derginin farklı karakterde yazılmış adı (varsa Uluslararası veya Milli kısaltmalara uygun olarak kısaltılması ), cilt numarası, sayı numarası, basım yılı ve sayfası verilir.
Örnek:
Öztürk, Mustafa, “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları” , Belleten LIV,S.211 (Aralık 1990), Ankara, 1991, s.995.
4. Kaynak bir tebliğ ise, yazarın soyadı, adı, “ “ içinde tebliğin tam adı ilmi
konferansı düzenleyen kuruluşun adı , ilmi toplantının farklı karakterde yazılmış
tam adı, ( ) içerisinde tarihi ve yeri, basım yeri ve tarihi ve alıntı yapılan sayfa
yazılır.
Örnek:
Öztürk, Mustafa, “Osmanlı Miri Rejiminin Misak-ı Milli ile Münasebetleri” , Genelkurmay ATASE, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri / , (23-25 Ekim 1995-İstanbul), Ankara 1996, s.189.
d) Kaynak bir tez ise, yazarın soyadı, adı, tezin tam adı, ( ) içerisinde tezin yapıldığı
Enstitü / Üniversite, yeri ve yılı ve sayfası.
Örnek:
Kılıç, Orhan, Van Sancağı (1548-1648), (Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Basılmamış Doktora Tezi), Elazığ, 1994, s.362.
6. Kaynak bir rapor ise, raporu hazırlayanın soyadı, adı, (tüzel kuruluş ise kuruluşun
tam adı tanınmış kısaltması) raporun adı, hazırlayan kuruluşun kısa adı, rapor
numarası, yayınlayan, yayınlandığı yer, raporun basım tarihi ve sayfası.
Örnek:
Uysal, Şemseddin, Yurt Dışında Yetişen İhtisas Gücü, TÜBİTAK-BALG. E-22/202-12, Ankara, 1973, s.16.

7. Kaynak bir Ansiklopedi maddesi ise; biliniyorsa madde yazarının soyadı, adı, “ “
içinde maddenin tam adı, ansiklopedinin farklı karakterde yazılmış tam adı veya
bilinen kısaltması, cilt/ fasikül sayısı, basım tarihi ve sayfa numarası.
Örnek:
Gülensoy, Turan, “ Jandarma “ , TA, XX/160, s.499.
8. Kaynak bir gazete makalesi ise; yazarın soyadı, adı, makalenin tam adı, gazetenin
tam adı, yayın tarihi, sayfa numarası.
Örnek:
Gülensoy, Turan, “Efsaneler Hazinesi ve Bir Motif” , Son Havadis, 5 Mart 1981, s.2.
9. Özellikle hatırat, derleme, masal, ağıt, bilmece gibi araştırmalar için başvurulan
kaynak kişiler ise; şahsın adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, okur yazar
olup olmadığı ve tahsili, halen ikâmet ettiği yer yazılacak. Kaynak kişilere yemin
ettirilecek ve hem metin içinde ve hem de bibliyografyada, kişilerin yeminli
oldukları ifade edilecektir.
Örnek:
Ahmet Demirkıran; Murat oğlu, 1327 (1911) Kilis doğumlu, okur-yazar değil,
halen Kilis Çalkaya (Cukanlı) köyü nüfusuna kayıtlı.
Veya;
1. Kaynak bir kitap ise; yazarın soyadı, adı, ( ) basım yılı; eserin adı, yayın yeri.
2. Kaynak bir tebliğ ise, yazarın soyadı, adı, ( ) tarih, “ “ tebliğin tam adı, farklı
karakterlerde ilmi toplantıyı hazırlayan kuruluşun ve toplantının adı, basım yeri,
ve ilk ve son sayfası.
3. Kaynak bir makale ise; yazarın soyadı, adı, ( ) tarih, “ “ makalenin tam adı,
farklı karakterde (italik) derginin adı veya bilinen kısa adı, c. , s. Basım yeri, ilk
ve son sayfa aynı yazarın aynı yılda birden fazla yayını varsa tarih yanına 1998/a -
1998/b ... gibi sıralama yapılır.
10. Kaynak internet sitesi ise; yazarın soyadı, adı, “ ” makalenin tam adı, internet adresi, sayfa numarası, ( ) yayımlandığı tarih.
Örnek:
Güler, Birgül Aymen, “Devlette Reform”,
http://www.sendikabirlik.com/belgeler/devletreformu.doc, s.5, (23.07.2004).
Kamu Yönetimi kanunu Tuğrası Hakkında Eğitim Sen’in Görüşleri,
http://www.ntvmsnbc.com/news/261152.asp, (21.07.2004).

EKLER
Bu bölümde, boş bir sayfa bırakıldıktan sonra eklerin listesi yapılıp sıra numarası ile anket formu ve görüşme soru formu, haritalar, şekiller, fotoğraflar, krokiler, orijinal metin ve yazılar, deneklerin listesi ve dizin yer almalıdır.

İNDEKS
Bu bölümde kitapla ilgili dizin yer almaktadır.

ÖZGEÇMİŞ
Eserin en sonunda adayın özgeçmişi yer alacaktır.

Kaynak Malatya Valiliği

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 6
Bugün : 11
Bu Ay : 6095
Toplam : 6095

Son Eklenen Firmalar

Nas çelik para kasası

FİRMA DETAYI

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom