Yeni Sağlık Hizmetleri Yasası

Sağlıkta dönüşüm önündeki küçük engelleri kaldıran yasa tasarısı TBMM Genel kurulunda kabul edildi. İşte sağlık hizmetlerini dahada hızlandıracak ayrıntılar...

Yeni Sağlık Hizmetleri Yasası Türkiye-Dünya

"SAĞLIK HİZMETLERİNİ HIZLANDIRAN TASARI" KABUL EDİLDİ

- YASAYLA, İNSANLAR ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK KLİNİK ARAŞTIRMALARA KATILACAK GÖNÜLLÜLERİN HAKLARI VE İNSANLAR ÜZERİNDEKİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN USUL VE ESASLARI DA DÜZENLENİYOR

- ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPILACAK GÖNÜLLÜ, İZNİNİ ARAŞTIRMANIN HER AŞAMASINDA GERİ ALABİLECEK

- KLİNİK ARAŞTIRMALARI ETİK YÖNDEN DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA, ETİK KURULLAR VE KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ KONULARDA SAĞLIK BAKANLIĞINA GÖRÜŞ BİLDİRMEK ÜZERE KLİNİK ARAŞTIRMALAR DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK

- BİR TEDAVİ YÖNTEMİ VE İLACIN İLMİ ARAŞTIRMA AMACIYLA İNSANLAR ÜZERİNDE KULLANILABİLMESİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İZİN ALINMASI GEREKECEK

- GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA 2 BİN PERSONEL, SAĞLIK BAKANLIĞINA İSE 10 BİN 600 PRATİSYEN VE UZMAN DOKTOR ALINACAK

- SAĞLIK HİZMETLERİNDE KULLANILMAK AMACIYLA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERDEN HAVA VE DENİZ ARACI KİRALANMASINDA 3 YIL OLAN SÜRE 7 YILA ÇIKARILIYOR

 "Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını" hedefleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"Sağlık hizmetlerinin hızlandırılmasını" amaçlayan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre, belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarılan ancak aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar kullanılmayacağı anlaşılan ödenekler, başka projede kullanılmak üzere, aynı veya başka bir özel il idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine (TOKİ) aktarılabilecek.

Kafeterya, büfe, otopark ve benzeri sosyal tesisler ile Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun kapsamında kiralanan sağlık merkezleri ve kullanmış oldukları demirbaşların kira gelirleri, uzmanlık belgesi sertifikasyon ve sınav hizmetlerinden elde edilecek gelirler, döner sermaye gelirleri kapsamına alınacak.

Sağlık Bakanlığı, dava ve icra takiplerinde ihtiyaç duyması halinde avukatlık hizmeti alımı yapabilecek. Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca hizmetin verildiği dönemde sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2010 tarihine kadar tahsil edilmeyen alacak tutarlarının yüzde 50'sinin bir yıl içinde ödenmesi halinde geri kalan kısım terkin edilecek. Tahsil edilemeyen tutar 250 liradan az ise borç doğrudan terkin edilecek.

Vakıf üniversiteleri hariç, üniversiteler ile Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu idarelerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında vefat eden ve tedavi giderleri sosyal güvenlik kurumunca karşılanmayanlardan ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin borçları silinecek.

KKTC'nin tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere gönderdiği hastaların tedavi bedellerinin 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş olanları terkin edilecek.

Yasayla, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmalara katılacak gönüllülerin hakları ve insanlar üzerindeki bilimsel araştırmaların usul ve esasları da düzenleniyor. Klinik araştırmaları etik yönden değerlendirmek amacıyla, etik kurullar ve klinik araştırmalarla ilgili konularda Sağlık Bakanlığına görüş bildirmek üzere Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu oluşturulacak.

Bir tedavi yöntemi ve ilacın ilmi araştırma amacıyla insanlar üzerinde kullanılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek. Ayrıca, araştırmanın öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması, ulaşılan ilmi verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, araştırma sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin uygulanmaması, araştırmayla varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması, üzerinde araştırma yapılacak ilgilinin, araştırmanın mahiyet ve sonuçlar hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak yazılı rızasının olması ve bu rızanın herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması şart olacak. Bu araştırmalar, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma-geliştirme merkezleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma
hastaneleri ile yapılabilecek.

Üzerinde araştırma yapılacak gönüllü, iznini araştırmanın her aşamasında geri alabilecek. Konuya ilişkin ''Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu'' oluşturulacak. Kurul, Sağlık Bakanlığı müsteşarı veya uygun göreceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, tıbbın cerrahi, dahili ve temel bilimlerinden bakanlıkça seçilen uzmanlığını almış veya doktorasını yapmış üçer kişi, birer klinik psikolog ve ilahiyatçı ile bakanlık 1. hukuk müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk
müşavirinden oluşacak.

Meme kanserlerinin teşhis araçlarından biri olan ve kanser taramalarında kullanılan mamografinin radyoloji uzmanı tarafından daha hızlı ve etkili değerlendirilmesi amacıyla, mamografi teknikerliği de kanunla tanımlanıyor.

Diploması veya meslek belgesi olmadan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 200 günden 500 güne kadar adli para cezası verilecek. Yardımcı personel, çalıştığı alanla ilgili 1 yıl içerisinde eğitim alacak. Eğitimin ardından açılacak sınavda başarılı olan yardımcı personelin işlerine devam etmeleri sağlanacak. Eğitimde geçecek 1 yıl sürecince herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak.

Sağlık kuruluşlarında, ruh sağlığı hizmet ve uygulamalarında bakanlıkça belirlenen sürelerde çalıştığını ve belli bir uygulamanın tecrübesini kazandığını belgeleyen psikologlara, sınavlarda başarılı olmak kaydıyla çalıştığı ve tecrübe kazandığı alanda tıbbi uygulamalarda görev alma yetkisi verilecek.

Odyoloji ile dil ve konuşma terapistliği alanlarında yüksek lisans veya doktora eğitimi yapanlar ile bu alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenlerden eğitimlerini tamamlayanlar, yüksek lisans veya doktora eğitimi yaptığı alanda unvan kullanabilecek.

Kanuna göre, 'acil tıp'ta uzmanlık eğitim süresi 5 yıldan 4 yıla indiriliyor. "Genetik hastalıklar" yeni uzmanlık dalı olarak oluşturuluyor. Bu uzmanlık dalının eğitim süresi 4 yıl olacak.

Diş hekimliğinde de yeni uzmanlık alanları oluşturuluyor. Eğitim süresi 4 yıl olan ağız, diş ve çene cerrahisi, eğitim süresi 3 yıl olan ağız, diş ve çene radyolojisi, eğitim süresi 3 yıl olan çocuk diş hekimliği ile eğitim süresi 3 yıl olan restoratif diş tedavisi yeni uzmanlık dalları oldu.

Bir yeni yan dal da oluşturuluyor. Eğitim süresi 3 yıl olan "gelişimsel pediatri" yeni yan dal olarak belirlendi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, Tıpta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine tıpta uzmanlık sürelerini üçte bir oranında artırabilecek.

Sözleşmeli personel ancak devlet memuru statüsünde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerinin yapılması için başka kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde olan taşınmazların tahsisi konusunda TOKİ ile işbirliği yapabilecek.

Sağlık hizmetinde kullanılan binalardan yıkımının uygun olduğuna karar verilenler yıkılabilecek.
Sağlık hizmetlerinde kullanılmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından, gerçek ve tüzel kişilerden hava ve deniz aracı kiralanmasında 3 yıl olan süre 7 yıla çıkarılıyor.

Bütçeye gider kaydedilen, hizmet bedellerini gösterir fatura, reçete ve eki belgeler, ödemenin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yıldan sonra imha edilecek.
Gümrük Müsteşarlığına 2 bin personel, Sağlık Bakanlığına ise 10 bin 600 pratisyen ve uzman doktor alınacak.

Genel Kurul'da verilen önergenin kabulüyle kanuna bir geçici madde eklendi. Buna göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne olan tüm borçları terkin edilecek. Bu konuda süren davalardan feregat edilecek.  

Yorum Yaz

Doğrulama Kodu
Yorumlar

Malatya Platformu

Malatya Hava Durumu

malatya hava durumu malatya hava durumu

Site İstatistikleri [05.07.2017'den beri]

Çevrimiçi Ziyaretçi : 11
Bugün : 520
Bu Ay : 4546
Toplam : 4546

Son Eklenen Firmalar

Büyük Otel

FİRMA DETAYI

Hayat Hastanesi

FİRMA DETAYI

Park Hospital

FİRMA DETAYI

Çapa Tarım

FİRMA DETAYI

Çınar Koleji

FİRMA DETAYI

Lojman Taksi

FİRMA DETAYI
Haber Scripti: KayısıNet - Malatya Web Tasarım | Hosting Yer Sağlayıcı: MiTelekom